پابلو نرودا - دشمندشمن
از شاعر شیلی, پابلو نرودا


به اینجا آمدند
با باروت
با تفنگ
فرمانشان
نابودی
پیش چشمشان
خلقی
در تعهد و عشق خویش
پولادین.
دختری باریک اندام
باپرچم آزادی
به زمین افتاد
پسری جوان و خندان
درکنارش بازخمی کاری
خلقی به وحشت آمده
با خشم
با درد
مرگشان را گریست
فرود آمدند
آنجا که کشته هاشان
برزمین بود
به خون آغشتند
تا دوباره
پیش روی دژخیم سربرآورند
اینک به نام این به خون خفتگان
من اعلام جرم می کنم
من به نام اینان
که خون شان نشسته بر سرزمین من
من اعلام جرم می کنم
علیه جلاد که فرمان قتل داده است
علیه خاینی
که از جنایات بی رحم
تا تصاحب قدرت گزشته است
اعلام جرم میکنم
آری من
علیه تمامی آنان که پاسداران وقاحت ننگینند
اعلام جرم میکنم
دستتان را به سویم دراز نکنید
دستی که به خون مردمم آغشته است
من برای آنان مجازات می خواهم
آنان که فرستگان سرزمینی بیگانه اند
بگزار در سرزمین خویش
آنگونه که می خواهند بمانند
اما اینجا
در این میدان
درین جایگاه
تنها محاکمه باید جواب باشد
آری بر اینان مجازات می خواهم


Share this:

0 comments:

Post a Comment


©2009 - 2017
Thank you for visiting Maulana Rumi Online, a blog dedicated entirely to the life, works and teachings of Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi better known simply as Rumi here in our beloved America. Just as a memory refresher, all articles, e-books, images, links and reading materials listed in this Blog are solely for Educational purposes. This Blog is designed and maintained by yours truly, your comments, critiques or suggestions are quite welcome and greatly appreciated. As for my own Rumi Translations, you are welcome to copy and use them as long as it's not for commercial purposes. For best viewing, please try this Blog on Google Chrome Browser. This is a very long Blog though, so please make sure to use the Scroll To Top or Bottom Buttons at the left side, or Back To Top Button at the bottom right corner of your screen for smooth navigation. If you have any question, comment, critique or suggestion, please contact me by clicking the Contact Box embedded at the right middle corner. As Rumi would say, "Come, come, whoever you are, come back again.."!
To link to this blog, simply copy and paste the code below into your blog or website