گزیده از اشعار ماریو بندتی - ترجمه های منگزیده یی از اشعار ماریو بندتی در غربت

ترجمه های من

Vientos Del Exilio - Mario Benedetti


Preguntas Al Azar


سوالات اتفاقی
میهنم کجاست
در کنار یک بحری
یا در آشیانه یی یک شب
در گزشته یی که ازآن
دگر حرف نباید زد
یا در آینده بهتری که می آید براه
میهنم کجاست
در خاطرات ویرانه یی من
در خزان یک عمر بر باد رفته
یا در سراب یک خاموشی
میهنم کجاست
آیا دردرونم است
یا در رویاهایم
کجاست?
کجاست میهنم?
آیا همیش بوده بامن
وآیا میرود ومیایدازمن
و آیا در فرجام میهنم با خود مرا خواهد برد******************


Viajo

مسافرم


مسافرم
چون خانه بدوشان
ولی با یک تفاوت
که من از مسافرت چیزی نمیدانم
ولی میدانم که این جهان
با شکوه ولی بیرحم است.
مسافرم
چون ابرهای مهاجر
ولی با یک تفاوت
که من از زمستان
جدایی نمیتوانم کرد
ولی میدانم که این جهان
نیکخواه ولی زورمند است.
مسافرم
چون ستارگان مطیع دنباله دار
ولی با یک تفاوت
که من هرگز
به وصال آسمان خواهم رسید******************


El Puente

یک پلدرجلوی من یک پل است
عبورش کنم یا نه?
درآنسوی پل
کسی به انتظارم نشسته
با یک هلو و یک میهنی
رساندم خویشرا تا اینجا
صرف با چند شی ژولیده یی:
یک کتابی با صفحات بی مضمون
و یک گیتاری
که نمیدانم چگونه بنوازمش
آمده ام با رخساری پراز تشویش
با دستمالی مرطوب در بحر غربت
با اعتراضی خفیف ولی مملو از درد
و با پریشانی از سرنوشت نا معلوم.
درجلوی من یک پل است
عبورش کنم یا نه?
من بی احتیاط آمیز
عبورش میکنم
چون در آنسوی پل
یک کسی و
یک میهنی
به انتظارم نشسته اندShare this:

0 comments:

Post a Comment


©2009 - 2017
Thank you for visiting Maulana Rumi Online, a blog dedicated entirely to the life, works and teachings of Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi better known simply as Rumi here in our beloved America. Just as a memory refresher, all articles, e-books, images, links and reading materials listed in this Blog are solely for Educational purposes. This Blog is designed and maintained by yours truly, your comments, critiques or suggestions are quite welcome and greatly appreciated. As for my own Rumi Translations, you are welcome to copy and use them as long as it's not for commercial purposes. For best viewing, please try this Blog on Google Chrome Browser. This is a very long Blog though, so please make sure to use the Scroll To Top or Bottom Buttons at the left side, or Back To Top Button at the bottom right corner of your screen for smooth navigation. If you have any question, comment, critique or suggestion, please contact me by clicking the Contact Box embedded at the right middle corner. As Rumi would say, "Come, come, whoever you are, come back again.."!
To link to this blog, simply copy and paste the code below into your blog or website